Zhejiang Asiaray-Together, Fight the Virus with Hangzhou Metro-Bronze Award-Public Welfare Bronze Award