Dehong-The Charming Town of China, Dehong Boarding Bridge-Bronze prize